ADDRESS:7 YORK ST, MELBOURNE
CALL US:+ 1 555 236 7890
WORKING HOURS:2 - 10 PM

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Velmi mě těší váš zájem o mé bylinkové výrobky a vážím si vaší návštěvy na mých webových stránkách www.herbiana.cz (dále jen stránek). Je pro mě důležité, abyste se přitom cítili bezpečně. Proto kladu důraz na ochranu vašeho soukromí a vašich osobních údajů, které jste mi svěřili nebo které byly získány během návštěvy stránek. Nakládám s nimi v souladu s legislativou (Zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, Nařízení o ochraně osobních údajů, GDPR) a níže bych vás ráda seznámila s konkrétními aspekty jejich ochrany.

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Níže uvedené zásady o ochraně osobních údajů se vztahují na veškeré shromážděné osobní údaje, které jsem získala na základě objednávek, formulářové komunikace, s ohledem na právní povinnosti, oprávněný zájem nebo udělený souhlas, a to prostřednictvím internetových stránek nebo i jiných zdrojů.

SPRÁVCE

Vaše osobní údaje sbírám jménem své fyzické osoby: Ing. Jana Pokorná, 588 61 Kostelec 17, IČ: 05682517, a jsem vlastníkem stránek.

Osobní údaje zpracovávám jako správce, stanovuji, za jakým účelem, jak a po jak dlouhou dobu budou osobní údaje zpracovávány, volím případné další zpracovatele, kteří jsou pro jejich zpracování potřební (např. pro správu ekonomické evidence, technickou správu stránek apod.).

Ohledně zpracování dat mně můžete kdykoliv kontaktovat e-mailem na info@herbiana.cz

ROZSAH ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zpracovávám osobní údaje, které mi sami dobrovolně svěříte.

Objednávky výrobků, formulářová komunikace:

  • jméno a příjmení
  • adresa, telefonní číslo, e-mail

 

Osobní a telefonická komunikace:

  • jméno a příjmení
  • adresa, telefonní číslo, e-mail
  • zdravotní údaje

COOKIE SOUBORY

Během návštěvy stránek se zaznamenává standardním způsobem vaši IP adresa, www stránka, ze které mně navštívíte, jednotlivé navštívené stránky mého webu a datum a délka vaší návštěvy. Ukládání souborů cookies ve vašem prohlížeči usnadňuje vaši orientaci a pohyb na mých stránkách při opakovaných návštěvách. Identifikuje se pouze cookies na vašem počítači.

Používání cookie souborů můžete ve svém prohlížeči deaktivovat.

DOBA UCHOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje zpracovávám a uchovávám po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech vašich práv a povinností a po dobu, po kterou jsem povinna údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů v oblasti ochrany osobních údajů.

Používání cookie souborů můžete ve svém prohlížeči deaktivovat.

PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ TŘETÍM STRANÁM

Vaše osobní údaje předávám třetím stranám pouze tehdy, pokud to vyžaduje jiný právní předpis (např. je to nutné pro splnění mých závazků vůči vám nebo na základě jiného oprávněného zájmu). Předání osobních údajů se vždy děje na základě právního předpisu nebo na základě dohody/smlouvy s třetí stranou, která poskytuje dostatečné záruky ochrany osobních údajů.

Mé spolupracující osoby či organizace, které se případně budou podílet na zpracování vašich osobních údajů, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi.

VAŠE PRÁVA V SOUVISLOSTI S OCHRANOU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Právo na přístup k osobním údajům – kdykoliv mně můžete požádat o informace o tom, zda zpracovávám vaše osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány. Bez zbytečného odkladu také doplním či změníme vaše osobní údaje, aby byly vždy úplné, aktuální a správné.

Právo na výmaz osobních údajů – pokud si již nepřejete, abych zpracovávala vaše osobní údaje, můžete požádat o jejich vymazání/likvidaci. Nejsou-li vázány jiným zákonem (např. účetní a daňová evidence), údaje v co nejkratší době vymažu.

Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů – svůj souhlas můžete kdykoli odvolat, a to zcela nebo jen částečně. Souhlas můžete odvolat písemným oznámením na mou fyzickou nebo e-mailovou adresu. Výjimkou je zpracování osobních údajů v rozsahu potřebném z právních důvodů zpracování, tedy těch, které vznikají při plnění mých právních povinností nebo pro účely ochrany práv a právních nároků (např. povinná daňová evidence apod.).

Pokud si myslíte, že vaše údaje nezpracovávám v souladu s příslušnými právními předpisy, napište mi to na e-mail  info@herbiana.cz, abych mohla toto pochybení co nejdříve napravit. Obrátit se můžete také na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budu však ráda, když zvládneme případný nesoulad vyřešit společně.